Klauzula informacyjna administratora

 


GREENSPORT ANNA STRASZEWSKA

 


w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą

 


W związku z realizacją umowy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:  RODO), GREENSPORT ANNA STRASZEWSKA informuje, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez  GREENSPORT ANNA STRASZEWSKA

 


Jednocześnie na        podstawie       art.       13        Rozporządzenia         2016/679        informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez GREENSPORT Anna Straszewska. 

 

 

Administrator danych:  GREENSPORT Anna Straszewska
Dane kontaktowe:

 

 Może się Pan / Pani z nami kontaktować:

 

   - listownie i osobiście: 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Tartaczna 14

 

   - telefonicznie: 667 495 109 lub 882 070 820

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

 

 Będziemy przetwarzać Pana / Pani dane osobowe, aby:

 

   - wykonać czynności poprzedzające zawarcie umowy sprzedaży a także zrealizować umowę;
 
   - zrealizować działania niezbędne do wykonywania umowy, której będzie Pan / Pani stroną;
 
   - rozpatrywać Pana / Pani potencjalne reklamacje i zgłoszone roszczenia - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
 
Okres przez który dane będą przetwarzane:

 

 Pana / Pani dane osobowe będziemy przetwarzali:

 

 a. dla celu przygotowania umowy przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ustawowych oraz niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej niż do upływu ustawowego okresu przedawnienia roszczeń;

 

  b. dla celu realizacji umowy przez okres jej trawnia, a także po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji zgłoszonych reklamacji lub roszczeń;

 

  c. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości;

 

  d. dla celów rozpatrywania Pana / Pani reklamacji i zgłoszonych roszczeń - do momentu przedawnienia Pana / Pani potencjalnych roszczeń z tytułu naruszenia przetwarzania danych.

 

Odbiorcy danych:

 

 Twoje dane mogą być udostępniane:

 

   - podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

 

   - a także podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu takim jak: dostawcom usług informatycznych, firmom pocztowym, firmie ubezpieczeniowej, archiwizacyjnym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podtawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

 

 Przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych, jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

 

 W zakresie, w jakim Pana / Pani dane są przetwarzane w celu zawarcie i wykonywania umowy lub przetawarzane na podstawie zgody - przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

 Przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

 


Podane dane nie podlegają profilowaniu.

 


Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

New!

2015-02-18

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy produkt nawierzchnię GREENPLAY.

Czytaj więcej...